اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ و همچنین منابع آزمون سراسري سال ۱۴۰۰

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ و همچنین منابع آزمون سراسري سال ۱۴۰۰

بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند، در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ مقررات ذیل اجرا می‌شود.

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰همانند سال ۱۳۹۹ می‌باشد.

مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶  انجام می‌شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید ۱، ۲ و ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود. در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

 

با توجه به موارد فوق فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ بر اساس نظام ۳-۳-۶ به شرح جداول ذیل می‌باشد.

الف ـ دروس عمومی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)۱۱۰۲۰۱دهم۹۷
فارسی (۲)۱۱۱۲۰۱یازدهم۹۸
فارسی (۳)۱۱۲۲۰۱دوازدهم۹۹
۲- عربیعربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۶دهم۹۷عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۶یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۶دوازدهم۹۹
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۷دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم­انسانی

عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۷یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۷دوازدهم۹۹
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۸دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم­انسانی  برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۸یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۸دوازدهم۹۹
۳- فرهنگ و معارف اسلامیدین و زندگی (۱)۱۱۰۲۰۴دهم۹۷عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی
دین و زندگی (۲)۱۱۱۲۰۴یازدهم۹۸
دین و زندگی (۳)۱۱۲۲۰۴دوازدهم۹۹
دین و زندگی (۱)۱۱۰۲۰۵دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم ­انسانی

دین و زندگی (۲)۱۱۱۲۰۵یازدهم۹۸
دین و زندگی (۳)۱۱۲۲۰۵دوازدهم۹۹
اصول عقاید (۱)۱۱۰۲۲۷دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم­انسانی برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی

اصول عقاید (۲)۱۱۱۲۳۲یازدهم۹۸
اصول عقاید (۳)۱۱۲۲۲۷دوازدهم۹۹
۴- زبان انگلیسیزبان خارجی (۱)۱۱۰۲۳۰دهم۹۷
انگلیسی (۲)۱۱۱۲۳۰یازدهم۹۸
انگلیسی (۳)۱۱۲۲۳۰دوازدهم۹۹

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

 

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- ریاضیاتریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۹۷
هندسه (۱)۱۱۰۲۱۳دهم۹۷
هندسه (۲)۱۱۱۲۱۳یازدهم۹۸
آمار و احتمال۱۱۱۲۱۵یازدهم۹۸
حسابان (۱)۱۱۱۲۱۴یازدهم۹۸
حسابان (۲)۱۱۲۲۱۴دوازدهم۹۹
هندسه (۳)۱۱۲۲۱۳دوازدهم۹۹
ریاضیات گسسته۱۱۲۲۱۵دوازدهم۹۹
۲- فیزیکفیزیک (۱)۱۱۰۲۰۹دهم۹۷
فیزیک (۲)۱۱۱۲۰۹یازدهم۹۸
فیزیک (۳)۱۱۲۲۰۹دوازدهم۹۹
۳- شیمیشیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۹۷
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۹۸
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۹۹

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- زمین­شناسیزمین شناسی۱۱۱۲۳۷یازدهم۹۸
۲- ریاضیاتریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۹۷
ریاضی (۲)۱۱۱۲۱۱یازدهم۹۸
ریاضی (۳)۱۱۲۲۱۱دوازدهم۹۹
۳- زیست شناسیزیست­شناسی (۱)۱۱۰۲۱۶دهم۹۷
زیست­شناسی (۲)۱۱۱۲۱۶یازدهم۹۸
زیست­شناسی (۳)۱۱۲۲۱۶دوازدهم۹۹
۴- فیزیکفیزیک  (۱)۱۱۰۲۱۴دهم۹۷
فیزیک (۲)۱۱۱۲۴۴یازدهم۹۸
فیزیک (۳)۱۱۲۲۴۴دوازدهم۹۹
۵- شیمیشیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۹۷
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۹۸
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۹۹

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

 

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- ریاضیاتریاضی و آمار (۱)۱۱۰۲۱۲دهم۹۷
ریاضی و آمار (۲)۱۱۱۲۱۲یازدهم۹۸
ریاضی و آمار (۳)۱۱۲۲۱۲دوازدهم۹۹
۲- اقتصاداقتصاد۱۱۰۲۲۱دهم۹۷
۳- زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)۱۱۰۲۰۳دهم۹۷
علوم و فنون ادبی (۲)۱۱۱۲۰۳یازدهم۹۸
علوم و فنون ادبی (۳)۱۱۲۲۰۳دوازدهم۹۹
۴- زبان عربیعربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۷دهم۹۷
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۷یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۷دوازدهم۹۹
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۸دهم۹۷دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۸یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۸دوازدهم۹۹
۵- تاریختاریخ (۱) ـ ایران و جهان باستان۱۱۰۲۱۹دهم۹۷
تاریخ (۲) ـ از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه۱۱۱۲۱۹یازدهم۹۸
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر۱۱۲۲۱۹دوازدهم۹۹
تاریخ اسلام (۱)۱۱۰۲۳۳دهم۹۷دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی
تاریخ اسلام (۲)۱۱۱۲۳۳یازدهم۹۸
تاریخ (۳) ـ ایران در دوره اسلامی۱۱۲۲۳۳دوازدهم۹۹
۶- جغرافیاجغرافیای ایران۱۱۰۲۱۸دهم۹۷
جغرافیای (۲) ـ جغرافیای ناحیه­ای۱۱۱۲۱۸یازدهم۹۸
جغرافیا (۳) (کاربردی)۱۱۲۲۱۸دوازدهم۹۹
۷- علوم اجتماعیجامعه­شناسی (۱)۱۱۰۲۲۰دهم۹۷
جامعه­شناسی (۲)۱۱۱۲۲۲یازدهم۹۸
جامعه­شناسی (۳)۱۱۲۲۲۲دوازدهم۹۹
۸- فلسفهفلسفه۱۱۱۲۲۶یازدهم۹۸
فلسفه (۲)۱۱۲۲۲۶دوازدهم۹۹
۹- منطقمنطق۱۱۰۲۲۳دهم۹۷
۱۰- روان­شناسیروان­شناسی۱۱۱۲۲۴یازدهم۹۸

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *