رشته کارشناسی بهداشت عمومی

 

بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است که هدفش حفظ  ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه است. کارشناسی بهداشت عمومی را پایه اصلی همه ی رشته های زیر شاخه ی آن از جمله آموزش بهداشت، تغذیه، مدیریت بهداشتی، اقتصاد بهداشت و … دانست. تعداد قابل توجهی از دانشگاه های کشور در این رشته دانشجو می پذیرند و این رشته از پذیرش نسبتاً بالایی برخوردار است.

تحلیل وظایف حرفه‌ای:

۱- نقش آموزشی:

وظایف آموزشی دانش آموختگان این رشته در این نقش عبارتند از:

الف-آموزش به کلیه افراد تحت پوشش مراکز محل خدمت دانش آموخته (کمک در آموزش بهداشت به کاردان ها و بهورزان مامور خدمت در مراکز موردنظر).

ب-آموزش به مادران در دوران بارداری، شیردهی، یائسگی.

ج-آموزش و مشاوره پیش از ازدواج به افراد تحت پوشش.

۲- نقش پژوهشی:

الف-کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه‌های بهداشتی کشور

ب-آموزش پرسشگران طرحهای پژوهشی

ج-ارائه طرحهای پژوهشی در زمینه پژوهشهای کاربردی

د-کمک در مصاحبه‌های پژوهشی و گردآوری داده‌های موردنیاز و تجزیه و تحلیل نتایج

۳- نقش مراقبتی:

الف-مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران

ب-مراقبت کودکان در دوران نوزادی، شیرخواری و قبل از مدرسه

ج-پایش سلامت کودکان مدرسه‌ای برحسب لزوم

د-کمک و نظارت در اجرای برنامه EPI, CDD, ARI, MANA

۴- نقش اجرائی:

الف-شرکت در برنامه‌های بهداشت مدارس

ب-ارائه خدمات تنظیم خانواده به افراد تحت پوشش

ج-نظارت بر چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده برای خانوارهای تحت پوشش

د-نظارت بر اجرای ارجاع موارد

ه-کمک به انجام سایر واحدهای مراکز بهداشتی درمانی در موارد ضروری

و-بررسی و نظارت بر نیازهای تدارکاتی مراکز ارائه خدمات

 

استراتژی‌های آموزشی:

بهره گیری از استراتژی های آموزش تلفیقی (استفاده از استراتژی استاد محوری یا شاگرد محوری برحسب نیاز).

بهره گیری از عرصه‌های عملی و واقعی کار و عرصه‌های شبیه سازی شده

استفاده از شیوه‌های مبتنی بر مساله (Problem Oriented) برحسب مورد و با تاکید بر پیشگیری

 

بازار کار، درآمد و حقوق:

برای مهندس بهداشت حرفه ای در هر سمت و در هر رده سازمانی حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال مهندسان بهداشت حرفه ای که در سمت کارشناس HSE در رده کارشناس کار می کنند، در اواخر سال ۱۳۹۲، حداقل درآمد۵۵۰٫۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان را داشته اند.