در محصول آشنایی با هدایت تحصیلی در پایه نهم با این مطالب آشنایی پیدا می کنید :

  1. بحث راهنمایی تحصیلی و هدایت تحصیلی،
  2. فرآیند و اهداف هدایت تحصیلی،
  3. ملاک ها و معیارهای هدایت تحصیلی،
  4. عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه،
  5. معرفی تیپ های شخصیتی و ارتباط آن با فرآیند انتخاب رشته تحصیلی و مشاغل مرتبط با هر تیپ،
  6. گامهای اساسی در انتخاب رشته تحصیلی و مشاغل آینده،
  7. آشنایی با ساختار نظام آموزشی کشور در دوره دوم متوسطه،
  8. معرفی شاخه های تحصیلی و رشته های نظری و درصد پذیرش در دانشگاهها با توجه به سهمیه مناطق در کشور،
  9. عواقب عدم علاقه به رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه