:: سوال و جواب::
0

::: موارد اختیاری،برای اطلاع رسانی پاسخ پر شود :::

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ از چه منابعی سوالات طراحی می شود؟

در کنکور ۱۳۹۸ ، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال) طراحی می شود. ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید،سوال یکسان طرح خواهد شد.به عبارت دیگریک آزمون با مجموعه سوالات مجزا برای دانش آموزان نظام قدیم و یک آزمون با مجموعه سوالات مجزا برای دانش آموزان نظام جدید

نظرات