شیوه محاسبه نمره خام در تست های زمان دار به چه صورت است؟

در محاسبه نمره خام یا درصد پاسخگویی به سوالات چهارگزینه ای از فرمول زیر استفاده می شود:

n1 تعداد پاسخهای درست

n2 تعداد پاسخهای غلط

۳n سه برابر تعداد کل سوالات چهارگزینه ای