چرا نمی توانیم برنامه های درسی خود را به خوبی اجرا کنیم؟

دلایل عدم اجرای برنامه درسی توسط دانش آموزان کنکوری متعدد است اما دو دلیل را به عنوان دلایل اصلی می توان بیان کرد.

الف) عدم تقید به اجرای برنامه به دلیل امروز و فردا کردن و اینکه در زمانهای بعدی متراکم تر می خوانم.

ب ) تسلیم شدن در برابر عوامل مزاحم ، به عنوان مثال ناتوان بودن در مقابل دوستان در برابر خواسته های آنان مثل رفتن به سینما ، زیاده روی در ورزش و…