تکنیکها و روشهای تمرکز حواس و راههای تقویت آن

تکنیک تمرکز حواس و راه های تقویت آن مقدمه: مطالعه درباره ی تمرکز حواس و راه های تقویت آن باعث موفقیت های یک فرد در عرصه های مختلف زندگی می شود. در حقیقت حواس پرتی عبارت است از تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت. بنابراین اگر قصد انجام کاری…