رشته مهندسي مخابراتICT:

 

۱- تعريف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابراتICTمجازی مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی درزمینه مخابرات است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی، طرح و پیاده کردن شبکه های مخابراتی و طرح و ساخت تجهیزات و مدارات مخابراتی، بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارع التحصیلان این دوره میتوانند علاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها، در سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی والکترونیکی، شرکت مخابرات، ارتش و سپاه، صدا و سیما، وزارت نفت، راه و ترابری و دیگر ارگانهایی که در سطح وسیع با مسائل مخابراتی روبرو هستند. فعالیت نمایند.

۲-طول دوره و شکل نظام:

حداقل طول این دوره ۳ نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در ۳ نیمسال به پایان برسانند.

نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس ۱ واحد نظری ۱۷ ساعت و ۱ واحد آزمایشگاهی ۵۱ ساعت می باشد.

۳- تعداد واحدهاي درسي:

دانشجو براي تكميل دوره كارشناسي ارشد ICT بصورت مجازي بايد حداقل۳۲ واحد درسي و تحقيقاتي بشرح زير با موفقيت بگذراند:

اصلی ۲۷ واحد

سمینار ۲ واحد
پروژه تحقیق ۳ واحد

جمع ۳۲ واحد

علاوه بر موارد فوق، هر دانشجو این دوره که قبلاً در دوره کارشناسی یا لیسانس، دروس جبرانی رانگذرانده باشد، باید با موفقیت آنها را بگذراند، از دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی گیرد.

تعداد دروس:

۳۲واحد شامل ۱۲ واحد اجباری، ۱۲ واحد اختیاری، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پروژه

۴-دروس اجباری:  ۵درس از  درس زیر:

۱-پردازش سیگنال دیجیتال
۲- الکترومغناطیس کاربردی
۳- شبکه مخابرات داده ها
۴- تئوری مخابرات دیجیتال
۵-طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیوئی

۵- دروس جبرانی:

دروس زیر از دوره کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات) با نظر کمیته تحصیلات تکمیلی، به عنوان دورس جبرانی دوره محسوب می شوند:

مخابرات ۲ ۳ واحد
میدانها و امواج ۳ واحد
الکترونیک ۳ ۳ واحد
مدارهای مخابراتی ۳ واحد
اصول میکرو کامپیوتر یا اجزاء کامپیوتر ۳ واحد

۶-شرایط گزینش دانشجو:


دوره های کارشناسی پیش نیاز: این دوره در اساس برای فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات) برنامه ریزی شده است، لیکن فارغ التحصیلان دیگر گرایش های کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک، کنترل و قدرت و ….) کارشناسی های مهندس الکترونیک، کنترل و قدرت و نیز کارشناسی های کامپیوتر و فیزیک می توانند در آن شرکت نمایند، مشروط بر آنکه دروس« جبرانی » تعیین شده را با موفقیت بگذرانند.

آزمون ورودی:  آزمون ورودی بطور کتبی از دروس پایه، اصلی و تخصصی کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات)، می باشد لیکن بنحوی تنظیم می گردد که کسانیکه دروس تخصصی مخابرات را نگذرانده اند. اما پایه قوی در یکی از دوره های کارشناسی پیش نیاز را دارند، امکان موفقیت در آنرا داشته باشند.دانستن یک زبان خارجی علمی: تسلط بر یک زبان خارجی علمی به نحوی که دانشجو بتواند بسهولت از متون علمی آن زبان استفاده نماید، ضروری است.

مصاحبه تخصصی: گروه آموزشی ممکن است در صورت تشخیص با کسانیکه در آزمون ورودی موفق شده اند، در زمینه های تخصصی، مصاحبه شفاهی بعمل آورد.

 

برنامه آموزشی و پژوهشی:

دروس اصلی:

 

هر دانشجو باید حداقل چهار درس ( ۱۲ واحد) از دروس اصلی زیر را بگذراند.

 

 

واحد نام درس شماره
۳ طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیوئی ۳ ۱
۳ الکترومغناطیس کاربردی ۲
۳ تئوری مخابرات دیجیتال ۳
۳ پردازش سیگنال دیجیتال ۴
۳ شبکه های مخابرات داده ها ۵

 

 

دروس تخصصیدانشجو باقیمانده واحدهای درسی خود را با موفقیت کمیته تحصیلات تکمیلی،از لیست دروس تخصصی اختیاری به شرح جدول ذیل و حداکثر تا دو درس از دروس اصلی و تخصصی کارشناسی ارشد سایر گرایش های مهندسی برق و دیگر رشته ها اخذ می نماید.

 

 

واحد

نام درس

شماره
۳ فرآیندهای اتفاقی ۱
۳ تئوری پیشرفته مخابرات ۲
۳ پردازش سیگنال دیجیتال ۳
۳ تئوری اطلاعات و کدینگI ۴
۳ ریاضیات مهندسی پیشرفته ۵
۳ آنتنII ۶
۳ مایکروویوII ۷
۳ الکترونیک نوری ۸
۳ شبکه های مخابرات داده ها ۹
۳ سیستمهای سویچینگ ۱۰
۳ تئوری انتشار امواج و طراحی شبکه های رادیوئی ۱۱
۳ سیستمهای انتقالII ۱۲
۳ اصول سیستمهای رادار ۱۳
۳ پردازش گفتار ۱۴
۳ پردازش تصویر ۱۵
۳ مخابرات ماهواره ای ۱۶
۳ مخابرات سیار ۱۷
۳ مهندسی ترافیک در مخابرات ۱۸
۳ سنجش از راه دور ۱۹
۳ بررسیهای اقتصادی در مخابرات ۲۰
۳ مباحثی در مخابرات دیجیتال ۲۱
۳ تئوری اطلاعات و کدینگII ۲۲
۳ اصول رمز نگاری ۲۳
۳ فیلترهای وفقی ۲۴
۳ فیبر نوری و سیستمهای مخابرات نوری ۲۵
۳ پردازش اطلاعات نوری ۲۶
۳ تئوری صف ۲۷
۳ شبکه های عصبی ۲۸
۳ شناسایی آماری الگو ۲۹
۳ شناسایی ساختاری الگو ۳۰
۳ بینایی ماشینی ۳۱
۳ مباحث ویژه در مهندسی مخابراتI ۳۲
۳ مباحث ویژه در مهندسی مخابراتII ۳۳
۳ مباحث ویژه در مهندسی مخابراتIII ۳۴
۳ شبکه های بدون سیم و پیشرفته ۳۵
۳ طراحیMicrowave&RF   در مخابرات بدون سیم ۳۶
۳ مخابرات بدون سیم هوشمند ۳۷
۳ اصول تکنولوژی اطلاعات ۳۸
۳ الکترونیک سیستم های رادیوئی ۳۹
۳ الکترومغناطیس کاربردی ۴۰
۳ تئوری مخابرات دیجیتال ۴۱
۳ مدارات و زیر سیستم های رادیوئی ۴۲

 

 

سمینار مخابرات:

سمینار مخابرات شامل قسمتهای زیر می باشد:
– معرفی زمینه های تحقیقاتی جاری، مشکلات و مسائل کشور در زمینه مخابرات.
– معرفی زمینه های تحقیقاتی که دانشجویان ممکن است پروژه خود را از میان آنها برگزینند.
– تهیه گزارش توسط هر دانشجو و ارائه آن در یک سمینار.